Evanjelická spojená škola Liptovský Mikuláš

Evanjelická spojená škola Liptovský Mikuláš

Komenského 10
03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 37975650

Informácie o inštitúcii Evanjelická spojená škola Liptovský Mikuláš

Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku

 • Smer vzdelávania: základná škola
 • Zameranie: rozšírené vyučovanie AJ
 • Dosiahnutá úroveň vzdelania: základné všeobecné vzdelanie
 • Žiak absolvent môže po ukončení príslušného ročníka pokračovať v štúdiu:
  • 4. ročník EZŠ – na 8-ročnom gymnáziu
  • 8. ročník EZŠ – na 5-ročnom gymnáziu
  • 9. ročník EZŠ – na 4-ročnom, 5-ročnom gymnáziu, strednej odbornej škole alebo strednom odbornom učilišti
 • Spôsob certifikácie: vysvedčenie štvrtého, ôsmeho a deviateho ročníka
 • Výsledky vzdelávania:
  • všeobecné vedomosti a spôsobilosti:
   • - všeobecné vzdelanie umožňujúce pokračovanie štúdia na strednej škole a neskoršiu špecializáciu,
   • - získanie vedomostí umožňujúce pochopiť svet ako celok v minulosti, prítomnosti a prognózovanie bu-dúcnosti,
   • - humanitná zložka – poskytnutie uceleného pohľadu na dejiny ľudstva vlastného národa, kultúrne, myš-lienkové, mravné, vývojové tendencie a hodnoty,
   • - prírodovedná zložka – pochopenie prírody ako celku s dôrazom na úlohu, miesto a zodpovednosť člove-ka,
   • - telovýchovná zložka – aktívne využívanie voľného času, zodpovednosť a starostlivosť o vlastné zdravie,
   • - integrácia zložiek v osobnostnom a duchovnom raste a rozvoji, ktorá vedie k aktívnosti, samostatnosti, tvorivosti, zodpovednosti a - preferovaniu kresťanských hodnôt,
   • výchova kresťana a občana demokratickej spoločnosti.
  • odborné vedomosti a spôsobilosti:
   • komunikácia v materinskom jazyku,
   • komunikácia v anglickom jazyku,
   • schopnosť používať výpočtovú techniku.

Žiakom základnej školy sa žiak stáva po písomnom oznámení o prijatí, po kladnom vybavení žiadosti o prestup a po zapísaní žiaka na školu.

Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského

 • Smer vzdelávania: gymnázium
 • Zameranie:
  • bilingválne štúdium 8-ročné
  • bilingválne štúdium 5-ročné
 • Dosiahnutá úroveň vzdelania: stredné všeobecné vzdelanie
 • Spôsob certifikácie: maturitná skúška a osvedčenie štátnej jazykovej školy o štátnej jazykovej skúške z ang-lického jazyka
 • Výsledky vzdelávania:
  • všeobecné vedomosti a spôsobilosti:
   • - všeobecné vzdelanie umožňujúce neskoršiu špecializáciu,
   • - získanie vedomostí umožňujúce pochopiť svet ako celok v minulosti, prítomnosti a prognózovanie bu-dúcnosti,
   • - humanitná zložka – poskytnutie uceleného pohľadu na dejiny ľudstva
   • - vlastného národa, kultúrne, myš-lienkové, mravné, vývojové tendencie a hodnoty,
   • - prírodovedná zložka – pochopenie prírody ako celku s dôrazom na úlohu, miesto a zodpovednosť člove-ka,
   • - telovýchovná zložka – aktívne využívanie voľného času, zodpovednosť a starostlivosť o vlastné zdravie,
   • - integrácia zložiek v osobnostnom a duchovnom raste a rozvoji, ktorá vedie k aktívnosti, samostatnosti, tvorivosti, zodpovednosti a -preferovaniu kresťanských hodnôt,
   • - výchova kresťana a občana demokratickej spoločnosti.
  • odborné vedomosti a spôsobilosti:
   • komunikácia v materinskom jazyku,
   • komunikácia v dvoch cudzích jazykoch,
   • schopnosť používať výpočtovú techniku.
 • Študent absolvent môže po ukončení príslušného ročníka pokračovať v štúdiu:
  • 8. ročník (oktáva) 8-ročného bilingválneho štúdia – na vysokej škole na Slovensku i v zahraničí
  • 5. ročník 5-ročného bilingválneho štúdia – na vysokej škole na Slovensku i v zahraničí

S kým môžete prísť do kontaktu?

Sekretariát +421 44 56 21 951 alebo +421 44 54 72 901 sekretariat@esslm.sk
Pedagogická zástupkyňa riaditeľky školy +421 44 54 72 904 zaborska@esslm.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy pre bilingválnu výučbu +421 44 54 72 904 kunkelova@esslm.sk
Zborovňa +421 44 54 72 905
Riaditeľka školy +421 44 54 72 902 riaditel@esslm.sk
Výchovný poradca +421 44 54 72 906 podstavek@esslm.sk
Ekonomické oddelenie +421 44 54 72 903 vitekerova@esslm.sk
Kabinet cudzích jazykov +421 44 54 72 907
Školská psychologička dubovcova@esslm.sk
Projektový manažér +421 44 54 72 904 mudronova@esslm.sk
Školská jedáleň pri Evanjelickej spojenej škole +421 44 55 14 120 spankova@esslm.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit